Foreningen

Foreningen

Calvé-Legg-Perthes

Danmark

Medlemskab af foreningen CLP-Danmark?

Vi håber du vil støtte foreningen ved at blive medlem

Bestyrelsen

 

Winnie Brogaard (formand)

 

Rune Kobbelgaard (næstformand)

 

Line Ladefoged (kasserer)

 

Nicolaj Brask Christiansen

 

Søren Lyngesen

 

Vedtægter Foreningen CLP-Danmark

 

§1

Navn

Foreningens navn er: Foreningen CLP- Danmark

Foreningens hjemsted er Varde Kommune.

 

§2

Formål

Foreningens formål er:

 

•At udbrede kendskabet til CLP til gavn for patienterne.

•At udøve rådgivende og informerende virksomhed for CLP-patienter og deres familier.

•At virke i CLP-patientens interesse over for myndigheder og institutioner.

 

 

 

§3

Medlemmer

 

Alle der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.

 

 

§4

Kontingent

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der kan opkræves differentierede kontingent satser.

 

 

§5

Udelukkelse

Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet.

Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

 

§6

Foreningens ledelse

 

Foreningen ledelse består af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 afgår efter tur hvert andet år. Første gang 1 medlem ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Ved den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastlægger regler for indtræden af suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand, kasserer og sekretær.

Der udarbejdes et referat af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referater af bestyrelsesmøder fremlægges til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

 

§7

Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

 

 

§8

Forpligtelser

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

 

§9

Revision

A.Den ordinære generalforsamling vælger revisor for et år ad gangen.

 

 

§10

Generalforsamling

A.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1.kvartal.

C.Generalforsamlingen bekendtgøres enten ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer eller på foreningens hjemmeside.

D.Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel.

E.Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette.

F.Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.

G.Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

H.Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

 

I.Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Årsberetning.

4. Årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Budget for næste år

7. Valg til bestyrelse og valg af revisor

8. Eventuelt.

J.Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

K.Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen

L.Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 20 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

 

§11

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening.

 

 

§12

Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

 

§13

Foreningens opløsning

A.Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

B.Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

C.Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.